mental helath

“Teensy-weensy & mighty ! : 5 effective ways to use Sesame seeds !

I always have a special affection towards these tiny black, brown sesame seeds. I make sure use them very often in many dishes. Nutty aroma while roasting is pure Nostalgia. Munching on the small sesame jaggery balls or bars made by mom specially in winters was fun in childhood. Let’s talk about small dynamites stuffed …

“Teensy-weensy & mighty ! : 5 effective ways to use Sesame seeds ! Read More »

एक केस , एक विचार :शरीराच्या वेदना मनाचा आरसा

पेशंट खूप जास्त काळाने येणे हि डॉक्टरच्या यशाची पावती असते . याउलट पेशंट वारंवार आला कि डॉक्टरलाच असुरक्षित वाटणे स्वाभाविक आहे किंबहुना वाटायलाच हवे . पेशंट चे हित हेच आम्हा वैद्यकीय व्यवसायाचे ध्येय आहे . योग्य औषधी , हवे ते जीवनशैलीत ले बदल , योग्य आहार असे सगळे उपाययोजना योजूनही एका स्त्री रुग्णास बरे वाटत …

एक केस , एक विचार :शरीराच्या वेदना मनाचा आरसा Read More »

Shopping Cart